Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΘΗΤΕΙΑ-ΕΠΑΛ

Άδειες μητρότητας και ανατροφής τέκνου σε δημοσίους υπαλλήλους

Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώνει τους δημοσίους υπαλλήλους για τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε γυναίκες υπαλλήλους για τη μητρότητα αλλά και σε γονείς για την ανατροφή τέκνων. Ειδικότερα και βάσει της ανακοίνωσης του υπουργείου:
• Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός
• Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.
• Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
• Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
(άρθρο 50, παρ. 1, εδάφιο β’ του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007).
• Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε¬ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορη¬γείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ  ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
  1. Άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007
• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
 Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.
 Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη (παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.).
 Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τρίδυμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
• Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται.
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου το οποίο φοιτά σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, 1613 ΦΕΚ/τ. β’/17.08.2007).
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.
• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. άδεια άνευ αποδοχών, χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
• Διάστημα τριών (3) μηνών από την άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε (5) ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ., που δύναται να λάβει δημόσιος υπάλληλος για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
• Η άδεια άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του ΥΚ χορηγείται υποχρεωτικά μετά από αίτησή του υπαλλήλου στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.
  1. Άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3986/2011
• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ 50% ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ
Το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στον γονέα υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου του, μετά από αίτησή του, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

OI ΔΙΑΚΗΡYΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ KAI ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 82η ΔΕΘ


OI ΔΙΑΚΗΡYΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ KAI του προέδρου ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ της στην 82η  ΔΕΘ

18 Σεπτεμβρίου 2017
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, η εκπαίδευση από το 2010 βρέθηκε στο μάτι των μνημονίων με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ίδια τη ζωή των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και ως δασκάλων.  Βρισκόμαστε δε σε μια περίοδο που από τα πλέον βασικά αιτήματα του συνόλου του εκπαιδευτικού κόσμου, της ΔΟΕ, της ΟΛΜΕ είναι οι μόνιμοι διορισμοί στο δημόσιο και η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.
· Δεν πέρασαν δυο χρόνια από τις απολύσεις της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου  και την αξιολόγηση-χειραγώγηση που επέβαλαν ποσοστά απόλυσης εκπαιδευτικών και εκεί που η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξαιρέθηκαν από την προσωπική αξιολόγηση, έρχεται τώρα, η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη [ο τότε υπουργός των απολύσεων], και προτείνει και «δεσμεύεται»  να «αποτελειώσει» το έργο της αν έρθει ξανά στην εξουσία, δηλαδή να επαναφέρει απολύσεις και προσωπική αξιολόγηση-κόφτη και «εισιτήριο» για την ...έξοδο.
· Την ώρα που διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης με δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο και έχει μπει το θέμα από την σημερινή κυβέρνηση στην πολιτική ατζέντα όσο καμιά άλλη φορά, έρχεται η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη και διατυμπανίζει ούτε λίγο ούτε πολύ τη θέση της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, «υπόσχεται» δηλαδή αυτονομία των σχολείων και πέρασμα-ένταξη για αρχή της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και των νηπιαγωγών στους Δήμους.
· Την ώρα που διεκδικούμε αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία έρχεται η ΝΔ και ο πρόεδρός της κ. Μητσοτάκης και μιλάνε για ανεύρεση πόρων από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες και για «επιλογή» του διδακτικού προσωπικού από τις διευθύνσεις των σχολείων, με ότι αυτό σημαίνει για  τον τρόπο πρόσληψης και για τις σχέσεις εργασίας, με την άρση της έννοιας του μόνιμου δημόσιου λειτουργού να αποτελεί τη μεγάλη ιδέα τους.
Από την 82η  Δ.Ε.Θ. η Ν.Δ. και ο Πρόεδρός της σάλπισαν αντεπίθεση ενάντια στο δημόσιο δωρεάν σχολείο και στη μονιμότητα των εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Δ.Ε.Θ.  αυτολεξεί είπε: «Αξίζουμε  πιο αυτόνομα και πιο  δημιουργικά σχολεία . Με μεγαλύτερη  ελευθερία στην οργάνωση, στη διαχείριση  των πόρων, στην επιλογή  του διδακτικού προσωπικού. Αλλά και μεγαλύτερη  ελευθερία στην κατάρτιση προγράμματος σπουδών, και επιλογή διδακτικών μεθόδων. … Με αξιολόγηση παντού».
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αν τα παραπάνω συνδυαστούν με την θέση της ΝΔ για «σταδιακό» περιορισμό των δαπανών για την παιδεία στο 1,9% του ΑΕΠ, την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων συνθέτουν ένα παζλ άκρως αρνητικό.
Το εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα δεν πρέπει να κάνουν ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις τους για δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό 14χρονο σχολείο με όλους τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς σε μόνιμη σχέση εργασίας. Αντίθετα, να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους για  αυξήσεις δαπανών για την παιδεία, για ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά.
Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να μην καταγγέλλονται και να μην αποκαλύπτονται τα σχέδια της Ν.Δ. και των συμμάχων της, σχέδια που όχι μόνο δεν αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση ώστε να πιέζεται για την υλοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεων του κλάδου μας, αλλά αντίθετα αντιστρατεύονται όλες τις βασικές μας διεκδικήσεις, προβάλλοντας θέσεις βγαλμένες από τα πιο νεοφιλελεύθερα συρτάρια. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, διότι τις παραπάνω διακηρύξεις ο κ. Μητσοτάκης τις έντυσε με τον ιδεολογικό μανδύα του Κοινωνικού Δαρβινισμού. Διατύπωσε την άποψη(!) ότι η ανισότητα αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ  καταστρατηγεί την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα!
Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΕΡΑ), είχαμε καταγγείλει έγκαιρα τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όταν άλλοι σιωπούσαν, για την υπαγωγή της Δημόσιας Εκπαίδευσης στους νόμους της αγοράς και για την εκχώρηση  του  Δημόσιου σχολείου στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα συμπλέοντας με την ουσία των θέσεων του ΣΕΒ και των σχολαρχών.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, οι Εκπαιδευτικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεν έχουμε σκοπό το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα του λαού για  Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση να μετατραπεί σε αξία για λίγους, να μετατραπεί σε αγοραία αξία. Δεν έχουμε σκοπό  οι κατακτήσεις μας να γίνουν τα συνθήματα διεκδίκησης του κινήματος σε αυριανά μας πανό. Αν οι αγώνες δεν στηρίζονται στη μνήμη και τα συνδικάτα εύκολα ξεχνούν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν  θεμελιώδη δικαιώματα των εκπαιδευτικών και μικρές και μεγάλες νίκες που κατακτήθηκαν. Γι αυτούς τους λόγους καλούμε τη ΔΟΕ,  να πάρει  θέση,  και όλους τους εκπαιδευτικούς μέσα από τους συλλόγους τους να κάνουν δική τους υπόθεση την υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν σχολείου και να διεκδικήσουν αλλαγές και βελτιώσεις προς όφελος συνολικά της εκπαίδευσης όλων των μαθητών.
Το σύνθημα της ΕΡΑ «Υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας!» είναι ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ.
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με ανακριβή τοποθέτηση από το Ποτάμι

Με αφορμή το πρόσφατο  θαλάσσιο περιβαλλοντικό ατύχημα, το Ποτάμι εξέδωσε ψευδή ανακοίνωση σε ό,τι αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, υπό τον  αναληθή και παραπλανητικό τίτλο : «Η περιφέρεια Αττικής είχε από το 2014 τους πόρους για αντιμετώπιση περιστατικών μόλυνσης».
Η ανακοίνωση αυτή ήλθε ύστερα από αναφορά, την Πέμπτη το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό, του πρώην βουλευτή του, κ. Καρκατσούλη, περί δήθεν ύπαρξης ευρωπαϊκού προγράμματος για την προμήθεια ειδικής απορρυπαντικής τεχνολογίας από την Περιφέρεια Αττικής, για τις ανάγκες των δήμων, από τον Ιούλιο του 2014. Παρότι ο κ. Καρκατσούλης ενημερώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για το ανυπόστατο των δηλώσεών του, το Ποτάμι όχι μόνο τις υιοθέτησε αλλά τις αναπαραγάγει με επίσημη ανακοίνωση!
Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας υπογραμμίζουμε ότι:
  1. Τον Ιούλιο του 2014 που ανέφερε ο κ. Καρκατσούλης δεν υπήρχε εγκεκριμένο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, αφού όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014. Ειδικότερα το ΠΕΠ Αττικής εγκρίθηκε με την απόφαση C(2014) 10170 στις 18.12.2014. Η Περιφέρεια Αττικής ενημέρωσε τον κ. Καρκατσούλη για τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τον τρόπο αναζήτησης σε αυτά επιλέξιμων δράσεων.
  2. Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δεν υπάρχει καμία αναφορά, όπως ισχυρίζεται το Ποτάμι, σε «συστήματα άμεσης παρέμβασης για τον καθαρισμό των θαλάσσιων περιοχών». Η επινόηση αυτή του Ποταμιού δεν είναι επιλέξιμη δράση για χρηματοδότηση από κανέναν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και φυσικά ούτε από το ΠΕΠ Αττικής!
  3. Ο προϋπολογισμός των 155.546.875 εκ. € στον οποίο αναφέρεται το Ποτάμι, αφορά στον συνολικό προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 6 του εγκεκριμένου ΠΕΠ Αττικής και ο οποίος διατίθεται για δράσεις διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, παροχής πόσιμου νερού, έργα πολιτισμού και πολεοδομικές παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού (αποκλειστικά για τους Δήμους στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων).
  4. Η αναφορά στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, που επίσης επικαλείται η ανακοίνωση του Ποταμιού, αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές (πολεοδομικές) παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από τις αστικές αρχές (Δήμοι) στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η προφανής, ερασιτεχνική ηλεκτρονική λεκτική αναζήτηση παρεμφερών με τη ρύπανση όρων στο ΠΕΠ Αττικής, από μαθητευόμενους συμβούλους του Ποταμιού, τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Είναι προφανές ότι αγνοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΕΣΠΑ.
  5. Οι Περιφέρειες δεν έχουν αρμοδιότητα στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης και ως εκ τούτου ουδεμία πρόσκληση δύναται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής για συστήματα άμεσης παρέμβασης για τον καθαρισμό των θαλασσίων περιοχών. Είναι προφανές ότι το Ποτάμι αγνοεί τι εννοείται ως παρέμβαση για τον καθαρισμό των θαλασσίων περιοχών, αδυνατεί να καταλάβει πως λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και αποδεικνύεται ότι αγνοεί το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Σημειώνεται τέλος, ότι η τελευταία αυτή ανακοίνωση αποτελεί την τρίτη, άκρως αποτυχημένη, απόπειρα του Ποταμιού, να ασχοληθεί σοβαρά με ζητήματα της Περιφέρειας Αττικής, μετά την περυσινή  παρέμβασή του για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική αλλά κι εκείνη που αφορούσε την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου.


Προς επιβεβαίωση παραθέτουμε τον σύνδεσμο με το εγκεκριμένο ΠΕΠ Αττικής (http://www.pepattikis.gr/pep-attikis-2014-2020/programma/).

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

    Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 010 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 010 33 11 338 –32 27 382                               
www.olme.gr                                                             
e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 06/9/2017


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ


            Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους εφαρμόζεται για ακόμα μία φορά η αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, που στόχο έχει την εξυπηρέτηση της γνωστής περιοριστικής πολιτικής για την εξοικονόμηση πόρων και αδιαφορεί για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
            Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υποχρεώνονται τα σχολεία να μη σχηματίζουν τμήματα ξένων γλωσσών περισσότερα από τα τμήματα γενικής παιδείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:
· Στη διδασκαλία των Αγγλικών να μη γίνεται διαχωρισμός σε αρχάριους και προχωρημένους στα μικρά Γυμνάσια της χώρας.
· Στα μεγαλύτερα Γυμνάσια που σχηματίζουν μονό αριθμό τμημάτων(ένα, τρία, πέντε και εξής) στο μονό τμήμα να καθορίζεται το επίπεδο σύμφωνα με την πλειοψηφία των μαθητών του τμήματος, γεγονός που είναι παιδαγωγικά απαράδεκτο.
· Στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας πολλά παιδιά να υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν μαθήματα ξένης γλώσσας διαφορετικής από αυτήν που διδάχτηκαν στο Δημοτικό.
Για παράδειγμα, η Α’  τάξη του Γυμνασίου Μουζακίου Καρδίτσας έχει 51 μαθητές. Από αυτούς οι 31 επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γερμανικής γλώσσας, όπως έκαναν και στο Δημοτικό και 20 μαθητές επιθυμούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση της γαλλικής γλώσσας. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να δημιουργηθούν 2 τμήματα γερμανικής γλώσσας και ένα γαλλικής γλώσσας. Επειδή όμως υπάρχει απαγόρευση να δημιουργηθεί τρίτο τμήμα γλώσσας, αφού τα τμήματα γενικής παιδείας είναι δύο, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Δημιουργούνται δύο τμήματα γερμανικής γλώσσας, επειδή οι μαθητές είναι πάνω από 27 και κανένα τμήμα γαλλικής γλώσσας, γιατί οι μαθητές δεν είναι 25. Σύμφωνα με την παράλογη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας σχεδόν το 40% των μαθητών αναγκάζεται να αλλάξει ξένη γλώσσα, προς δόξαν της λογικής των μνημονιακών περικοπών. Το παράδειγμα του Γυμνασίου Μουζακίου Καρδίτσας δεν είναι μοναδικό, αλλά αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν πάμπολλα  σχολεία στην επικράτεια. 
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ απαιτεί:
·      Τη συγκρότηση τμημάτων αρχαρίων και προχωρημένων στα Αγγλικά χωρίς τους υφιστάμενους περιορισμούς.
·      Να καταργηθεί άμεσα η εγκύκλιος που συνδέει τα τμήματα ξένων γλωσσών με τα τμήματα γενικής παιδείας.
·      Να διδαχθεί η δεύτερη ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών.
·      Να μην υποχρεώνονται οι μαθητές της πρώτης Γυμνασίου να αλλάξουν επιλογή ξένης γλώσσας.


ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

    Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 010 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 010 33 11 338 –32 27 382                                
www.olme.gr                                                               
e-mail: olme@otenet.gr                                                             Αθήνα, 06/9/2017


Καταγγελία του ΔΣ της ΟΛΜΕ για τις αποσπάσεις
           
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης.
Ο κ. Υπουργός, αδιαφορώντας για τους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς προχώρησε στη ριζική περικοπή των αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Μετά τους μηδενικούς διορισμούς, τις ελάχιστες μεταθέσεις, έρχεται και η περιστολή αυτή των αποσπάσεων για να δώσουν τη χαριστική βολή στους νεότερους συναδέλφους, που για άλλη μία φορά, θα μείνουν εγκλωβισμένοι μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και τις οικογένειές τους.
            Ο Υπουργός Παιδείας:
·                    Δεν έλαβε υπόψη εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, ακόμα και το μειωμένο αριθμό που αναγνώρισε το ΥΠΠΕΘ σε σχέση με εκείνα που ανακοίνωσαν τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, όπως επίσης δεν έλαβε υπόψη του τα κενά που προέκυψαν κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων αρχές Σεπτέμβρη, μη προχωρώντας σε ικανοποίηση αιτήσεων συναδέλφων για απόσπαση σε Γ φάση, πριν από την πρόσληψη αναπληρωτών, όπως είναι η κανονική σειρά.
·                    Αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις αποσπάσεις σε συναδέλφους με σοβαρότατα προβλήματα υγείας και σοβαρούς κοινωνικούς λόγους.
·                    Απέρριψε το αίτημα της ΟΛΜΕ για πραγματοποίηση αποσπάσεων στις ειδικότητες που οι εκπαιδευτικοί ήταν πλεονάζοντες τόσο στον περιοχή τοποθέτησής τους, όσο και στην περιοχή αιτήσεώς τους. Η απόφασή του αυτή είναι παράλογη και εξοργιστική, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί παραμένουν ούτως ή άλλως υπεράριθμοι.
·                    Ακύρωσε στην πράξη τη δυνατότητα σε εκλεγμένα μέλη στα ΔΣ των ΕΛΜΕ της χώρας, να εργαστούν και να εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους στις περιοχές που έχουν εκλεγεί.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκπαίδευση βρίσκεται αντιμέτωπο με την εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών που στόχο έχουν την περιστολή του εργασιακού κόστους αδιαφορώντας για το ανθρώπινο δυναμικό.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πρόσφατη παράσταση-διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ μαζί με συνδικαλιστικά στελέχη από την επαρχία στις 31/8/17 για το θέμα των αποσπάσεων, και αφού ο κ. Υπουργός, λόγω φόρτου εργασίας, μας παρέπεμψε στην κα. Διευθύντρια του Γραφείου του και σε επιτροπή που ασχολείται με αποσπάσεις, μας ζητήθηκε η συνάντηση να γίνει χωρίς των παρουσία των δύο Αιρετών του κλάδου στο ΚΥΣΔΕ και με τη συμμετοχή μόνο 5 μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ, γεγονός το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί άμεση πραγματοποίηση Γ φάσης αποσπάσεων για όλα τα σημερινά λειτουργικά κενά που θα αφορά:
  • Τους εκπαιδευτικούς που έχουν ειδικά προβλήματα υγείας και σοβαρούς κοινωνικούς λόγους.
·        Όσους ζητάνε απόσπαση σε υπάρχοντα λειτουργικά κενά που δεν καλύφθηκαν μετά και την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.
  • Τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν να αποσπαστούν σε περιοχή που η ειδικότητά τους είναι υπεράριθμη, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν υπεράριθμοι.
  • Τα εκλεγμένα μέλη ΔΣ ΕΛΜΕ καθ’ υπέρβαση και χωρίς να επηρεάζουν το συνολικό αριθμό αποσπάσεων

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η ΟΛΜΕ δεν θα ανεχτεί την επίθεση που εξαπολύει ο Υπουργός Παιδείας σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Ο κλάδος θα απαντήσει σύντομα και δυναμικά.